Tháng tư 19, 2021Tháng Tám 23, 2021glaskragujevca.netLeave a bình luận on bài bác tập trắc nghiệm thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn

Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn cùng thì hiện tại tại tiếp diễn là 1 trong các 12 thì trong tiếng Anh quan trọng đặc biệt nhất bạn cần nắm rõ kiến thức để thực hành thực tế làm bài xích tập đúng nhất. Nội dung bài viết dưới phía trên mình sẽ giúp các bạn củng rứa lại kỹ năng và kiến thức về công thức, vết hiệu nhận ra của từng thì với vận dụng đúng chuẩn vào thực hành làm bài bác tập đơn giản nhất.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án

=>> coi ngay những dạng bài bác tập thì lúc này đơn và hiện tại tiếp diễn có lời giải và lời giải tại đây:

XEM NGAY


Các dạng bài tập thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn

Bài tập 1: phân tách động từ bỏ của bài tập tiếp sau đây ở thì lúc này tiếp diễn

Listen to lớn the birds. They (sing) ———————Look at that two. It (fly) ——————— high in the sky.The other one (play) ——————— with a worm.She feel happy because she (have) ——————— a good time here in these woods.

Bài tập 2: phân chia động từ ngơi nghỉ thì lúc này đơn hoặc bây giờ tiếp diễn

Look! San (go) ——————— lớn the movies.On her right hand, San (carry) ——————— her handbag.The handbag (be) ——————— very beautiful.San usually (put) ——————— on ping shoes but now she (wear) ——————— white trainers.And look, he (take) ——————— an umbrella.

*

Bài tập 3: Chọn giải đáp đúng độc nhất cho bài xích tập bên dưới đây

She——————— (do/ am doing) my homework.He ——————— (works/ is working) as a receptionist.He ——————— (stays/ is staying) with his parents at the moment.He always ——————— (get/ am getting) up at 7 o’clock.She is busy at the moment. She ——————— (talks/ is taking) to lớn a friend.I’m sorry but I ——————— (am not understanding/ bởi vì not understand) what you mean.I ——————— (eat/ are eating) too much fat food.Which TV channel ——————— (are you usually watching/ vì chưng you usually watch?What time ——————— (does/ is) the bus arrive? How often ——————— (do you go/ are you going) khổng lồ the radio? What ——————— (do you do/ are you doing) at the moment? I usually ——————— (am getting up/ get up) early on Tueday.

Bài tập 4: lựa chọn câu trả lời đúng tốt nhất cho bài bác tập sau

Min ——————— with her parents at the moment. stays B. Is staying C. Either could be used here My sister——————— at a bank. work B. Works C. Is working She never ——————— up before 10 on Saturday mornings. get B. Am getting C. Gets She ——————— people who ——————— rude khổng lồ their subordinates. am hating, are being B. Hate, are C. Am hating, are She ——————— this piano. like B. Am liking C. Likes D. Have liked ——————— the meat ——————— bedroom? Does, smell B. Is, smelling C. Either could be used here He ——————— the dentist at 12 am. see B. Am seeing C. Sees He ——————— what you mean? see B. Am seeing C. Either could be used here She ——————— her cat out for a walk every day before breakfast. takes B. Is taking C. Either could be used here If you ——————— too much tea, you may develop health problems. drink B. Are drinking C. Either could be used here What time ——————— Monday? does she arrive B. Is she arriving C. Either could be used here How often ——————— to the radio? are you going B. Vì chưng you go C. Either could be used here

*

Đáp án của bài bác tập trên

Bài tập 1

Listen lớn the birds. They are singing / ‘re singing .Look at that one. It is flying / ‘s flying high in the sky.The other one is playing / ‘s playing with a worm.She feel happy because I am having / ‘m having a good time here in these woods.

Bài tập 2

Look! San is going / ‘s going lớn the movies.On her right hand, San is carrying / ‘s carrying her handbag.The handbag is / ‘s very beautiful.Sanusually puts on black shoes but now she is wearing / ‘s wearing white trainers.And look, he is taking / ‘s taking an umbrella.

Bài tập 3

she am doing my homework.He works as a receptionist.He is staying with his parents at the moment.He always get up at 6 o’clock.She is busy at the moment. She is talking to lớn a friend.I’m sorry but I don’t understand what you mean.I eat too much fat food.Which TV channel do you usually watch?What time does the bus arrive?How often do you go to the movies?What are you doing at the moment?I usually get up early on Tuesday.

*

Bài tập 4

Min is staying with her parents at the moment.My sister works at a bank.She never get up before 8 on Saturday mornings.She hate people who are rude khổng lồ their subordinates.She like this music.

Xem thêm: Bác Sĩ Chuyên Khoa Là Gì - So Sánh Trình Độ Với Bác Sĩ Chuyên Khoa 2

Does the meat smell bad?He am seeing the dentist at 12 am.He see what you mean.She takes her cat out for a walk every day before breakfast.If you drink too much tea, you may develop health problems.What time is he arriving tomorrow?How often do you go khổng lồ the radio?

Kết luận

HY vọng với các bài tập trắc nghiệm thì bây giờ đơn cùng thì hiện tại tiếp diễn được liệt kê bên trên đây cũng sẽ là mối cung cấp tài liệu quý cho các em học sinh rèn luyện tài năng và kỹ năng học tập xuất sắc hơn.