Bài tập trắc nghiệm chương halogen có đáp án là tài liệu tổng hợp các câu hỏi luyện tập về chương 5 hóa 10 có tên là Halogen. Ở chương này các em sẽ được học kỹ hơn về những vấn đề mà các em được thừa nhận từ lớp 8, lớp 9, thông qua đó mở rộng thêm các tính chất vật lý và hóa học, bài tập về chương này không khó tùy thuộc vào mức độ hiểu và tập trung của các em.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương halogen có đáp án

TẢI XUỐNG PDF

*
*
*
*
*

Bài tập trắc nghiệm chương halogen có đáp án

Câu 1. Trong các PƯHH, các halogen:

A. Chỉ thể hiện tính khử.

B. Chỉ thể hiện tính oxi hoá.

C. Không thể hiện tính oxi hoá.

D. thể hiện tính oxi hoá và tính khử.

Câu 2. Hãy chọn câu đúng:

A. Phi kim chỉ tồn taị ở hai trạng thái rắn và khí.

B. Phi kim có ánh kim.

C. Phi kim dẫn nhiệt, dẫn điện kém.

D. Phi kim dẫn điện tốt.

Câu 3. Trong các halogen sau, halogen nào có tính khử mạnh nhất?

A. Br

B. I

C. Cl

D. F.

Câu 4. Sục khí Clo vào dd chứa NaBr và NaI đến PƯ hoàn toàn thì thu đượcc 1,17g NaCl. Số mol hỗn hợp

NaBr và NaI có trong dd đầu là bao nhiêu ( trong các số cho dưới đây)?

A. 0,02 mol.

B. 0,01 mol.

C. 0,03 mol.

D. Tất cả đều sai.

Caâu 5. Để so sánh độ hoạt động hóa học mạnh, yếu của phi kim người ta thường xem xét khả năng PƯ:

A. Với hidro và với kim loại.

B. Với oxi.

C. Với dd muối

D. Với kiềm.

Câu 6. Hidroxít cao nhất của một nguyên tố R có dạng HRO4 . R cho hợp chất khí với hidro trong đó chứa 2,74%

hidro theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây?

A. Phot pho

B. Clo

C. Brom

D. Iot.

Câu 7. Nước clo có tính tẩy màu vì các đặc tính sau:

A. Clo tác dụng với nướcc tạo nên axít HCl có tính tẩy màu.B. Clo hấp thụ được màu.C. Clo tác dụng với nước tạo nên axít HClO có tính tẩy màu.D. Tất cả đều đúng.

*
*
*
*
*

Câu 21. Lây2 lít khí H2 cho tác dụng vớ 3 lít khí Cl2. Hiệu suất PƯ là 90%. Thể tích hỗn hợp sau pư:

A. 4,5 lít

B. 4 lít

C. 5 lít

D. Kết quả khác.

Câu 35. Có 6 bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dd sau : Na2SO4, H2SO4, HCl, NaCl, BaNO3 ,

Ba(OH)2. Để phân biệt các dd trên nếu chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây:

A. Quỳ tím

B. Phenolphtalein

C. dd AgNO3

D. Câu A, B, C đều đúng.

Câu 36. Đem phân tích hai mẫu NaCl, thấy hàm lượng Cl hai mẫu thử khác nhau. Lý do nào sau đây phù hợp nhất?

A. Hai mẫu thử này có nguồn gốc khác nhau.

B. Ít nhất là 1 trong hai chất không phải là nguyên chất.

C. Hai mẫu chứa các đồng vị khác nhau của clo.

D. Có hai hợp chất khác nhau có cùng một công thức phân tử.

Câu 37. Hòa tan 10g hỗn hợp hai muối cacbonat cuả kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCl ta thu được ddA

và0,672lít khí bay ra ởđtc Khi cô cạn dd A thì khối lượng muối khan thu được là:

A. 10,33g

B. 9,33g

C. 11,33g

D. 12,33g.

Câu 38. Mộtoxít X của Iốt PƯ với cacbon mono oxít như sau: X + 5CO —-> I2 + 5CO2. Oxít iot nào sau đây ứng với

công thứuc phân tử của X.

A. I2O5

B. I2O3

C. I4O5

D. I3O5.

Câu 39. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau. Flo là:

A. Phi kim hoạt động mạnh nhất

B. Chất oxi hóa mạnh nhất

C. Nguyên tố bền nhất

D. Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất

Câu 40. Trong các PƯHH, các halogen chỉ thể hiện

A. Tính oxi hoá.

B. Tính khử

C. Tính oxi hoá và tính khử

D. Thay đổi số oxi hóa.

Xem thêm: Song Tử Nữ Song Tử Hợp Với Cung Nào Nhất Trong 12 Cung Hoàng Đạo?

Đáp án trắc nghiệm halogen

1 D 11 A 21 C 31 C 41 A 2 C 12 D 22 2-1-4-3 32 A 42 C 3 B 13 D 23 A 33 B 43 D 4 A 14 A 24 C 34 C 44 B 5 A 15 D 25 D 35 A 45 D 6 B 16 A 26 B 36 C 46 B 7 C 17 B 27 A 37 A 47 B 8 C 18 A 28 A 38 A 9 B 19 D 29 A 39 C 10 D 20 A 30 B 40 C

Cảm ơn các em đã xem và tải xuống bài tập trắc nghiệm chương halogen có đáp án, bộ tài liệu này sẽ giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài tập đồng thời kiểm tra lý thuyết cùng độ hiểu bài của các em, từ đó vận dụng vào làm các bài tập khó với mức độ phân hóa cao.