Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng thích hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ dàng nắm bắt và bài bác tập giờ Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 hơn. Để thiết lập tài liệu bài xích tập tiếng Anh lớp 7 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 có đáp an

Mục lục bài xích tập tiếng Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề soát sổ 15 phút tiếng Anh 7 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề chất vấn 1 máu Tiếng Anh 7 học tập kì 1 có đáp án

Unit 4: Music and arts

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food and drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 7 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề bình chọn 1 ngày tiết Tiếng Anh 7 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 gồm đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics & Speaking

Chọn từ bao gồm phần gạch chân được vạc âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C vạc âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /e/. Đáp án C vạc âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /i/. Đáp án B vạc âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phân phát âm là /e/. Đáp án A phân phát âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án A phát âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ə/


B. Vocabulary and Grammar

Question 1. I usually ______ khổng lồ school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ khổng lồ school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. To lớn cook

Question 9. vì chưng you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. Khổng lồ go camping

C. Go to camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have miễn phí time, I usually ______.A. Listen khổng lồ music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening khổng lồ music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. Lớn eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I và my friend ____ to the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually), nhà ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên xuyên đi học bằng xe buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: always), công ty ngữ (Tom) là ngôi III số ít yêu cầu cần tạo thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn luôn ăn uống sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì hiện tại đơn biểu đạt sự thật hiển nhiên, nhà ngữ là ngôi III số ít phải tobe là “is”.

Dịch: cô giáo tiếng Anh của tớ là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: every morning), nhà ngữ là ngôi III số ít yêu cầu cần tạo thành “begins”

Dịch: Tiết học của bọn chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 mỗi sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai 1-1 (nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi suy nghĩ Mảy sẽ kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm xúc mệt mỏi. Bởi vậy, tôi sẽ không tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đối kháng (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ thắng vào công ty nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích làm gì)

Dịch: Tôi rất thích nấu nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: like + Ving/N (thích làm cho gì/ ưng ý gì); các từ “go camping: gặm trại”

Dịch: chúng ta có thích gặm trại không? – Tôi không thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa chỉ này cần áp dụng danh từ hoặc Ving.

Dịch: sở trường của chị tôi là tham gia các hoạt động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời hạn rảnh, tôi thường nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích làm gì/ say đắm gì)

Dịch: bố tôi thích đánh đấm xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét có tác dụng gì)

Dịch: chúng ta ghét nạp năng lượng mì. Bọn họ thích cơm trắng hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: every Sunday); chủ ngữ (I & my friend) số nhiều yêu cầu động từ thiết yếu không buộc phải chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và các bạn tôi hay đến khu dã ngoại công viên mỗi công ty nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + to lớn V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ bỏ fine đề nghị ta yêu cầu “will be”

Dịch: Tôi mong muốn mọi máy sẽ giỏi đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important to lớn the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer & Jonathan Garcia go lớn school during the week, but they don’t go to school on the weekend. Và the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekend.

On Saturday and Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. & on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go lớn church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. & on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to lớn the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. And Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes to school.

B. Plays card.

C. Goes to lớn the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays home alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When bởi vì the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin sinh hoạt câu đầu tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở cả 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm ở vị trí dòng 3 đoạn 2: Jennifer & Jonathan Garcia go to school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu cuối đoạn 2: và the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm ở trong phần cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu cuối đoạn 3: & on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies và here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food & cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef và have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to lớn carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient and careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B & C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother and grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien bởi vì with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother and grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to nhật bản 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Question 7. Where does Cuong learn to lớn carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm tại đoạn đầu: My grandmother taught me how khổng lồ cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi sẽ dạy tôi bí quyết nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Gia đình tôi vô cùng thích điều đó và đó là lúc tôi bắt đầu sở say mê của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm tại phần 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful.

Dịch: đa số người nói bài toán nấu nướng là tốn thời hạn nhưng tôi thấy sở trường này cực kỳ thú vị và ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại vị trí 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm các công thức trên internet. Sau đó tôi viết chúng vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin tại phần 1: I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường xuyên lấy cách làm từ chị em tôi và từ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những công thức trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ở cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: tiếp đến tôi viết chúng vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi ban đầu sở phù hợp này 4 năm trước, sau khoản thời gian nhận được một quả trứng khắc từ ba tối lúc ông ấy về tự Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở dòng 4 đoạn 2: I learned how to lớn carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi vẫn tự học biện pháp khắc bọn chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm tại giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful.

Dịch: Tôi thấy việc khắc trứng thì hơi nặng nề nhưng nó khôn cùng thú vị và có ích.


D. Writing

Dùng từ nhắc nhở để viết thành câu trả chỉnh. Lựa chọn đáp án chính xác nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to lớn read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy khổng lồ read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother mô tả the hobby khổng lồ her.

B. Our brother shares the hobby to her.

C. Our brother share the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money lớn buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money khổng lồ buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going lớn bed.

B. Nga often read a book before going lớn bed.

C. Nga reads a often book before going khổng lồ bed.

D. Nga often read book before going to bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go lớn library khổng lồ borrrow books.

B. She sometimes goes to library khổng lồ borrow books.

C. She is sometimes go to library to lớn borrow books.

D. She goes to sometimes library lớn borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting và useful.

B. She think read books is interesting và useful.

C. She thinks reading books is interesting & useful.

D. She think reads books is interesting và useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination and widen her knowledge.

B. It develop her imagination and widen her knowledge.

C. It develops her imagination và widens her knowledge.

D. It develop her imagination and widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go to lớn park.

B. They often goes to lớn park.

C. They are often go khổng lồ park.

D. They go lớn park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vày your father go to lớn work?

B. How does your father goes to work?

C. How bởi vì your father goes to work?

D. How does your father go khổng lồ work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad và my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom và my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t like going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want khổng lồ go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to lớn live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên thực sự hiển nhiên. Đáp án B, C, D không đúng ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Giải Bài Tập Xác Định Cụm Danh Từ Trong Những Câu Sau, Tìm Cụm Danh Từ Trong Những Câu Sau

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm cho gì/ ham mê gì). Câu này dùng hiện tại đơn vì diễn đạt sự thật.