Bài tập tiếng Anh lớp 3 tổng hợp sẽ là các tài liệu học tiếng Anh lớp 3 kết quả cho những em với phần lớn dạng bài tập ôn luyện những kỹ năng tiếng Anh lớp 3 về từ vựng, ngữ pháp mang lại trẻ em.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 có đáp án


Để các em học viên lớp 3 bao gồm thêm những bài tập giờ Anh nhằm ôn luyện hiệu quả, glaskragujevca.net gửi tới những em tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 3 cho trẻ nhỏ với rất nhiều dạng bài xích tập tổng hợp, mang đến trẻ học tập tiếng Anh cấp tốc hơn và công dụng hơn.

Tổng hợp bài bác tập tiếng Anh lớp 3 đến trẻ

Những bài xích tập tổng hòa hợp này được đúc rút từ đầy đủ bài tập giờ Anh với khá nhiều dạng không giống nhau, cho trẻ ôn luyện tiếng Anh tổng thể và toàn diện nhất. Hãy cùng ngừng những bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 này mang đến trẻ nhé!

*

I. Complete the words:

1. They’re fl_ing k_te_.

2. Mai is in the di_ing room.

3. Ha_ you g_t any _orto_ses? - _ _ _, I have.

4. Whe_e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se.

5. Ha_ she go_ any _ets? Yes, she _ a_. She has got a gree_ par_ot and_leven go_ _fish.

II. Circle the odd one out:

1. Mother school father sister

2. Big book pen ruler

3. Bedroom kitchen bathroom garden

4. She he living room I

5. Sunny windy rainy tortoise

6. Am weather are is

7. Dog bird fish robot

8. Ship doll ball have

III. Select và circle A, B or C:

1. What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. Doing B. Making C. Playing

2. Has she got any pet? – No, she_____.

A. Has B. Hasn’t C. Haven’t

3. How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. Chair B. Chairs C. X

4. What’s Mai doing? – She ______.

A. Play cycling B. Cycling C. Cycles

5. How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. Sister B. Mother C. Father

6. What is the---------- today?

A. Activity B. Colour C. Weather

7. --------- many cats bởi you have?

A. Why B. How C. What

8. What _____ are your dogs? – They are black & white.

A. Colour B. Yellow C. Sunny

IV. Ðiền từ không đủ vào nơi trống

1…….name is Peter.

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietnam.

4. ……….you want a banana?

5. How many crayons …….you have?

6. The weather is often ………in summer.

7. We go lớn school ……….bike.

8. There ……..six books on the table.

9. This is a schoolbag …….that is a table.

10. Hello, my name …….Hoa. I …..years old.

V. Khoanh vào từ không giống loại

1. A. Globe B. Maps C. Desk D. These

2. A. Forty B. Thirteen C. Sixty D. Twenty

3. A. Sun B. Snowy C. Cloud D. Wind

4. A. Teddy B. Kite C. Cake D. Puzzle

5. A. Picture B. Pencils C. Notebooks D. Markers

6 A. Classroom B. Teacher C. Library D. School

7. A. I B. She C. His D. It

8. A. His B. She C. My D. Its

9. A. Rice B. Bread C. Cake D. Milk

10. A. House B. Ruler C. Book D. Eraser

*

VI. Chọn giải đáp đúng cho những câu sau

1. What’s ……..name? Her name is Hoa.

A. My B. His C. Her

2. How is she? She’s ………….

A. Five B. Nice C. Ok

3. How old is your grandmother? She is eighty …..old.

A. Years B. Year C. Yes

4. ………to meet you.

A. Nine B. Nice C. Good

5. Bye. See you……

A. Late B. Nice C. Later

6. What’s it?It’s ………inkpot.

A. An B. A C. Some

7. How many ………are there ? There is a desk.

A. Desk B. A desk C. Desks

8. The weather is ………today.

A. Cold B. Ok C. Too

9. ……is phái mạnh from? He’s from hai phong.

A. What B. Who C. Where

10. Who is he? ………is my friend

A. He B. I C. She

VII. Sắp xếp những từ sau thành câu

1. Friend /is / my / Hien/ new.

2. Is /That / classroom / her.

3. Your / Write / please / name.

4. Down / your / Put / pencil/

VIII. Complete the sentences

1. …..hat is you… name?

2. I am …..rom Vietnam.

3. My b…rth…ay is in Septembe…

4. I hav… Engli…h on Friday.

5. ….hose are my notebo…ks.

IX. Fill in the blank

1. These ………..my pencils

2. ………is your birthday?

3. I have Art ……. Tuesday.

4. What bởi vì you vì chưng ……….English lesson?

5. Would you ……….some milk?

X. Answer question

What’s your name? ………………………………………………………………………………………

Where are you from?..........................................................................................................…………

What subjects vì you like?................................................................................................………...

How many students are there in your class?......................................................................………….

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Cách Viết Đơn Và Sửa Lỗi, (Chi Tiết)

When bởi vì you have Maths?...............................................................................................………….

Những bài tập tổng thích hợp tiếng Anh lớp 3 này đang là hồ hết tài liệu học tiếng Anh đặc biệt quan trọng cho các em. Các chúng ta cũng có thể cho trẻ học tập thêm hầu như dạng bài học kinh nghiệm mới, bài tập giờ đồng hồ Anh bắt đầu tại glaskragujevca.net nhé!