Thì hiện tại tại tiếp diễn nằm trong các các thì cơ bạn dạng của ngữ pháp tiếng Anh. Ghi nhớ kết cấu và bí quyết dùng vẫn chưa đủ, chúng ta còn nên thực hiện một trong những bài tập về thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta đừng lo về việc sau thời điểm làm xong không biết đúng hay sai vì dưới phần bài xích tập có ngay đáp án đó!

*

Tổng hợp các bài tập về thì bây giờ tiếp diễn

A.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I. Giải pháp dùng thì bây giờ tiếp diễn.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn có đáp án

– Thì hiện tại tiếp tục sử dụng cùng với mục đích miêu tả hành động, sự việc đang xảy ra vào thời điểm nói.

– Thì hiện tại tiếp tục dùng nói về một tình huống mang ý nghĩa tạm thời.

– Thì hiện tại tiếp diễn dùng để nói về thói quen gây xúc cảm khó chịu.

– Thì bây giờ tiếp diễn rất có thể dùng vào thì tương lai gần.

II. Vết hiệu nhận ra thì bây giờ tiếp diễn.

Thì lúc này tiếp diễn tiện lợi nhận biết trong câu. Khi trong câu có một trong những từ đặc trưng như:

– Now (bây giờ), Right now (ngay bây giờ), Today (hôm nay), At the moment (ngay bây giờ), At present (ngay lúc này).

– Look!

– Be careful!

III. Cấu tạo thì lúc này đơn.

Câu khẳng định: S + tobe + Ving…

Câu đậy định: S + tobe + not + Ving…

Câu nghi vấn: Tobe + S + Ving…

Answer: Yes, S + tobe.

No, S + tobe + not.

*Notes:

– Đối với chủ ngữ là I thì tobe đề xuất được phân chia là Am.

– Đối với công ty ngữ là You/We/They/Nsố những thì tobe yêu cầu chia là Are.

– Đối với chủ ngữ là He/She/It/Nsố không nhiều thì tobe phải chia là Is.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN.

Cùng nhau làm một số trong những bài tập về thì hiện tại tiếp tục ngay sau đây:

Exercise 1: Tìm với sửa lỗi sai trong câu.

1.Somebody are climbing up this tree over there.

2. Lan is always going lớn school by bus.

3. The river flows very past at present.

4. Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.

5. They will have a các buổi tiệc nhỏ next week. Would you like to come with them?

6. Hoang is very busy now. He talks khổng lồ a new friend.

Exercise 2: chia động từ bỏ của thì hiện tại tiếp diễn.

1.Be careful! That car (come)______.

2. Tommy (clean) _____ his house and his father (repair) _____ their old oto at the moment.

3. I (do) ____ my thử nghiệm at 8 a.m.

4. It (get) ___________ cold. Can I turn on the fan?

5. Look! Her cats (play) _____ in the garden.

6. His grandfather (water) ______ some flowers & vegetables in the garden now.

7. We (have) _____ dinner with our friends in a Korea’s restaurant at 7 o’clock.

8. Kiet (ask) ______ a stranger about the way to the post office.

9. I (read) _____ this book but my sister (not read) _____ now.

10. Hanh hao usually makes some cakes on Sunday. Today, she (not make) _____.

Exercise 3: dứt câu và chia động từ bỏ (nếu cần).

1.I/working/hard/tobe/day-off/after.

2. The/tobe/stocks/dropping/because/the/constantly/of/economy.

3. Her/across/Look!/tobe/street/parents/walking/the.

4. Where/they/at/8/tobe/a.m/going?

5. Kin/washing/face/right/tobe/his/now.

Exercise 4: chia động từ thích hợp vào khu vực trống

1.Sance ___________ (talk) on the phone at present.

2. My mother always ________ (complain) about us with her friend.

3. Most people __________ (use) text messages instead of the phone.

4. _______ Lan __________ (work) on any special jobs?

5. We ___________ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

6. The waiter __________ (stand) behind the boss now with a note pad in his hand.

Exercise 5: ngừng đoạn văn sau và phân tách động từ yêu thích hợp

This is Mr.Blue. He _________ (be) is a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English & Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married lớn Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Exercise 6: Điền những từ vào bảng vào chỗ trống và phân tách động từ

Sit Look Write Kick Tidy

Spend Work Appear Taste

1.At the moment, Kha ___________ many hours with ger mother in the kitchen.

We _________ outside in the sunshine to vị our exercise.Ngan __________ on a project nowadays.My brother __________ for a new jobs these days.Ha __________ her room at the moment.My sistter __________ that letter for her boyfriend in London.They ___________ in a new TV program.My friends ____________ the table in the classroom.

 Exercise 7: Chọn lời giải đúng tuyệt nhất về thì hiện tại tiếp diễn.

1.Please make quite. I study/am studying.

2. Quang quẻ is a doctor, but he works/is working at present.

3. She can borrow my coat. I am not needing/don’t need it now.

4. There’s a film on TV today. Are you watching/Do you watch it?

5. Minh Anh washes/ is washing the dishes now.

6. This machine broke down yesterday. Now I am repairing/will repair it.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.are climbing ➔ is climbing (Someone là danh từ số ít phải dùng is chứ không cần sử dụng are)

2. Is always ➔ going always goes (thói quen sản phẩm ngày)

3. Flows ➔ is flowing (dấu hiệu: at present)

4. Lives ➔ is living (ý chỉ hành động đang diễn ra)

5. Will have ➔ are having (dùng thì hiện nay tại tiếp diễn như thì tương lai ngay sát chứ không cần sử dụng tương lai đối kháng vì có câu mời phía sau gồm nghĩa bữa tiệc này chắc chắn xảy ra)

6. Talks ➔ is talking (dấu hiệu: now)

Exercise 2:

1.is coming (dấu hiệu: Be careful!)

2. Is cleaning/is repairing (dấu hiệu: at the moment)

3. Am doing (dấu hiệu: at 8 a.m)

4. Is getting (trời sẽ lạnh dần dần – ý chỉ lúc này đang diễn ra)

5. Are playing (dấu hiệu: Look!)

6. Is watering (dấu hiệu: now)

7. Are having (dấu hiệu: at 7 o’clock)

8. Is asking (đang hỏi đề xuất chia bây giờ tiếp diễn)

9. Am reading/ isn’t reading (dấu hiệu: now)

10. Isn’t making (dấu hiệu: today, kinh nghiệm nhưng bây giờ thì ko đang làm cho nó)

Exercise 3:

1.I am working hard after day-off.

2. The stocks are dropping constantly because of the economy.

3. Look! Her parents are walking across the street.

4. Where are they going at 8 a.m?

5. Kin is washing his face right now.

Exercise 4:

1.Sance _____is talking______ (talk) on the phone at present.

Dấu hiệu: at present

My mother __is___always ___complaining_____ (complain) about us with her friend.

Dấu hiệu: hành vi này đã diễn ra

Most people ____are using______ (use) text messages instead of the phone.

Dấu hiệu: hành vi này sẽ diễn ra

__Is___ Lan ____working_____ on any special jobs? (Dấu hiệu: hành động này đã diễn ra)We _____are eating______ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

Xem thêm: Bài Giảng Kỹ Năng Quản Lý Cảm Xúc Của Giáo Viên Mầm Non Là Gì

Dấu hiệu: hành động này đang ra mắt lúc 12 giờ

The waiter _____is standing_____ (stand) behind the quái thú now with a cảnh báo pad in his hand.

Dấu hiệu: hành động này vẫn diễn ra