Học phương pháp chuyển từ câu dữ thế chủ động (Active voice) sang trọng câu bị động (Passive voice) thật dễ dàng bạn gồm tin không? kim chỉ nan không rắc rối, nặng nề nhớ mà còn làm giải quyết vô cùng nhanh các dạng bài bác tập tương quan đến câu bị động. Sau đây chúng tôi xin ra mắt đến cho chính mình những bài tập câu bị động bao gồm kèm giải đáp đầy đủ.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông có đáp án

*

Tổng hợp bài bác tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm cùng sửa lỗi sai trong số câu bên dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển những câu sau lịch sự câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should vì chưng your homework.

➔___________________________________.

3. Phái nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will mở cửa her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had khổng lồ postpone the meeting because the boss was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu dưới đây sao mang đến nghĩa không rứa đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her khổng lồ school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Exercise 4: Chia những động từ sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His car needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là công ty ngữ chỉ vật yêu cầu không thể làm việc dạng dữ thế chủ động phải chuyển thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là nhà ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc tiêu cực “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là công ty ngữ chỉ vật yêu cầu không thể sinh hoạt dạng chủ động phải đưa thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được bộ quà tặng kèm theo bởi đồng bọn của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had to lớn postpone because the boss was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to lớn study harder by my mother.

2. She enjoys being taken lớn school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said to lớn be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to lớn have built bridge 2 years ago.

6. I want lớn be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard to sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tiểu thuyết đã có viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day nên chia bị động ở thì lúc này đơn)

3. Lan’s oto ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month yêu cầu chia câu tiêu cực ở thì quá khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight đề xuất chia câu tiêu cực ở thì sau này đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu chủ động)

6. His car needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc tiêu cực của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet nên chia câu thụ động ở thì bây giờ hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… phải chia câu thụ động ở thì lúc này tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago yêu cầu chia câu thụ động ở thì vượt khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

Xem thêm: Ảnh Nền Điện Thoại Bts Đẹp Cho Điện Thoại ❤️95 Avatar Bts Army

(dấu hiệu: yesterday nên chia câu bị động ở thì thừa khứ)


Thực hành các dạng bài tập về câu bị động trong giờ anh rất cần thiết cho học viên để có công dụng cao trong số bài kiểm tra.