toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Thực hiện phép tính:

a)2x(3x2 - 5x + 3) b)-2x2(x2 + 5x - 3) c)-1/2x2(2x3 - 4x + 3)

d) (2x - 1)(x2 +5- 4) c) 7x(x - 4) - (7x + 3)(2x2 - x + 4).

Bạn đang xem: Star


*

a: (=6x^3-10x^2+6x)

b: (=-2x^4-10x^3+6x^2)

c: (=-x^5+2x^3-dfrac32x^2)

d: (=2x^3+10x^2-8x-x^2-5x+4=2x^3+9x^2-13x+4)


Bài 1: triển khai phép tính

a)5x3(3x2 – 5x + 3) c)

*
x2 ( 2x3 – 4x + 3)

b) -1(dfrac12)x22x – 1)(x2 + 5x – 4) d) (3x – 4)(2x + 4) + (5 – x)(2x2 + 3x – 2)

 


bài bác 1: thực hiện phép tính:a) (2x4-x3 5x-6x2-1):(1-2x)b)(x3-3x2 3x-2):(x2-x 1)c) (2x3 5x2-2x 3):(2x2-x 1)d)(dfrac5x y^2x^2y) (dfrac5y-x^2xy^2)e)(dfrac27-x^35x 5):(dfrac2x-63x 3)f)(dfracx 24x 24).(dfrac...

Bài1: tiến hành phép tính

a) 2x(3x2 – 5x + 3) b) - 2x ( x2 + 5x+3) 

bài 4: tìm x, biết.

a/ 3x + 2(5 – x) = 0 b/ x(2x – 1)(x + 5) – (2x2 + 1)(x + 4,5) = 3,5

c/ 3x2 – 3x(x – 2) = 36.

II. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 

Bài1: Phân tích nhiều thức thành nhân tử.

a/ 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 b/ x(x + y) – 5x – 5y.

c/ 10x(x – y) – 8(y – x). D/ (3x + 1)2 – (x + 1)2

e/ 5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2. F/ x2 + 7x – 8

g/ x3 – x + 3x2y + 3xy2 + y3 – y h/ x2 + 4x + 3.


Bài 1: 

a: (=6x^3-10x^2+6x)

b: (=-2x^3-10x^2-6x)

Bài 4: 

a: =>3x+10-2x=0

=>x=-10

c: =>3x2-3x2+6x=36

=>6x=36

hay x=6


Bài 1:

(a,=6x^3-10x^2+6x\b,=-2x^3-10x^2-6x)

Bài 4:

(a,Leftrightarrow3x+10-2x=0Leftrightarrow x=-10\b,Leftrightarrow xleft(2x^2+9x-5 ight)-left(2x^3+9x^2+x+4,5 ight)=3,5\Leftrightarrow2x^3+9x^2-5x-2x^3-9x^2-x-4,5=3,5\Leftrightarrow-6x=8Leftrightarrow x=-dfrac43\c,Leftrightarrow3x^2-3x^2+6x=36Leftrightarrow x=6)

Bài 1:

(a,=7xyleft(2x-3y+4xy ight)\b,=xleft(x+y ight)-5left(x+y ight)=left(x-5 ight)left(x+y ight)\c,=left(x-y ight)left(10x+8 ight)=2left(5x+4 ight)left(x-y ight)\d,=left(3x+1-x-1 ight)left(3x+1+x+1 ight)\=2xleft(4x+2 ight)=4xleft(2x+1 ight)\e,=5left=5left(x-y-2z ight)left(x-y+2z ight)\f,=x^2+8x-x-8=left(x+8 ight)left(x-1 ight)\g,left(x+y ight)^3-left(x+y ight)=left(x+y ight)left\=left(x+y ight)left(x+y-1 ight)left(x+y+1 ight)\h,=x^2+3x+x+3=left(x+3 ight)left(x+1 ight))


Đúng 0
bình luận (0)

a) thực hiện phép chia đa thức (2x4 - 6x3 +12x2 - 14x + 3) mang lại đa thức (x2 – 4x +1) b) tiến hành phép chia đa thức (2x4 – 5x3 + 2x2 +2x - 1) đến đa thức (x2 – x - 1)Bài 2: a) tra cứu a để nhiều thức (2x4 + x3 - 3x2 + 5x + a) phân tách hết mang đến đa thức (x2 - x +1) 

 


Lớp 8 Toán
1
1
gởi Hủy

Bài 1: 

a: (=dfrac2x^4-8x^3+2x^2+2x^3-8x^2+2x+18x^2-72x+18+56x-15x^2-4x+1)

(=2x^2+2x+18+dfrac56x-15x^2-4x+1)


Đúng 2

phản hồi (0)

Bài 1/ tiến hành các phép tính sau:

a/ 5x(2x2 – x + 1)

b/ (x – 3)(x2+ 3x + 9)

c/ (15x3 y2 – 6x2y – 3x2 y 2 ) : 6x2y

d/ (2x3 – 21x2 + 67x – 60): (x – 5) 

Giúp vội với ạ!


Lớp 8 Toán
2
0
Gửi bỏ

(a,=10x^3-5x^2+5x\b,=x^3+27\c,=dfrac52xy-1-dfrac12y\d,=left(2x^3-10x^2-11x^2+55x+12x-60 ight):left(x-5 ight)\=left<2x^2left(x-5 ight)-11xleft(x-5 ight)+12left(x-5 ight) ight>:left(x-5 ight)\=2x^2-11x+12)


Đúng 0

bình luận (0)

a: (=10x^3-5x^2+5x)

b: (=x^3-27)


Đúng 0
bình luận (0)

Bài 1: Thực hiện tại phép tính:

a) 2x.(3x2 – 5x + 3) b) (-2x-1).( x2 + 5x – 3 ) – (x-1)3

c) (2x – y).(4x2 + 2xy + y2) d) (6x5y2 – 9x4y3 + 15x3y4) : 3x3y2

e) (x3 – 3x2 + x – 3) : (x – 3)

Bài 2: Tìm x, biết:

a) 5x(x – 1) = 10 (x – 1); b) 2(x + 5) – x2 – 5x = 0;

c) x3 - x = 0; d) (2x – 1)2 – (4x – 3)2 = 0

e) (5x + 3)(x – 4) – (x – 5)x = (2x – 5)(5+2x )

Bài 3: Chứng minh rằng quý hiếm của biểu thức không phụ thuộc vào vào quý hiếm của biến.

a) x(3x + 12) – (7x – 20) + x2(2x – 3) – x(2x2 + 5).

b) 3(2x – 1) – 5(x – 3) + 6(3x – 4) – 19x.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Toán 11 Có Lời Giải Chi Tiết, Đề Thi Hk2 Toán 11

Bài 4: Phân tích nhiều thức thành nhân tử.

a) 10x(x – y) – 8(y – x) b) (3x + 1)2 – (2x + 1)2

c) - 5x2 + 10xy – 5y2 + 20z2 d) 4x2 – 4x +4 – y2

e) 2x2 - 9xy – 5y2 f) x3 – 4x2 + 4 x – xy2

Bài 5: Tìm giá chỉ trị bé dại nhất của biểu thức

a) A = 9x2 – 6x + 11 b) B = 4x2 – 20x + 101 

Bài 6: Tìm giá trị lớn số 1 của biểu thức

a) A = x – x2 b) B = – x2 + 6x – 11


Lớp 8 Toán Phân thức đại số
0
0
Gửi diệt

Bài 5: tra cứu nghiệm của những đa thức sau: Dạng 1: a) 4x + 9 b) -5x + 6 c) 7 – 2x d) 2x + 5 Dạng 2: a) ( x+ 5 ) ( x – 3) b) ( 2x – 6) ( x – 3) c) ( x – 2) ( 4x + 10 ) Dạng 3: a) x2 -2x b) x2 – 3x c) 3x2 – 4x d) ( 2x- 1)2 Dạng 4: a) x2 – 1 b) x2 – 9 c)– x 2 + 25 d) x2 - 2 e) 4x2 + 5 f) –x 2 – 16 g) - 4x4 – 25 Dạng 5: a) 2x2 – 5x + 3 b) 4x2 + 6x – 1 c) 2x2 + x – 1 d) 3x2 + 2x – 1 

 

 


Lớp 7 Toán
0
0
giữ hộ Hủy

a. (2x4 - x3 + 4x - 2) : (2x-1)

b. (2x3 - x2 -5x - 2) : (x-2)

c. (-6a3 + a2 + 26a – 21): (2a – 3)

d. (x4 - 3x2 - 10x - 6) : (x2 - 2x +3)


Lớp 8 Toán
1
0
giữ hộ Hủy

a: (=dfracx^3left(2x-1 ight)+2left(2x-1 ight)2x-1=x^3+2)

b: (=dfrac2x^3-4x^2+3x^2-6x+x-2x-2=2x^2+3x+1)

d: (=dfracx^4-2x^3+3x^2+2x^3-4x^2+6x-x^2+2x-3x^2-2x+3=x^2+2x-1)


Đúng 1

comment (0)

Lớp học trực đường

thứ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
glaskragujevca.net